THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG CÓ CẦN PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI HAY KHÔNG – Thiên Hà

THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG CÓ CẦN PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI HAY KHÔNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, những trường hợp thay đổi mức tiền lương, thưởng, vị trí, địa điểm làm việc,… rất phổ biến. Trong những trường hợp đó, cả doanh nghiệp lẫn người lao động đều băn khoăn không biết nên ký phụ lục hợp đồng hay giao kết hợp đồng lao động mới thì đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cho mình hơn. Tại Bộ luật lao động 2012 quy định về trường hợp này như sau:

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

  1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
  2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
  3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, nếu muốn bổ sung, thay đổi hợp đồng cho phù hợp với những thỏa thuận mới, các bên có thể lựa chọn ký phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới đều phù hợp với quy định của pháp luật, miễn là các bên thỏa thuận và cùng thống nhất. Việc ký phụ lục hợp đồng thỏa thuận thay đổi nội dung trong hợp đồng chính thức các bên cũng cần lưu ý một số điều nếu như lựa chọn ký phụ lục hợp đồng. Cụ thể:

  • Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của Hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động được ký kết để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
  • Nếu thực hiện giao kết Phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.
  • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
  • Trường hợp ký kết phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động thì chỉ được ký một lần và không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật lao động 2012.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *