Dịch vụ rà soát thuế và kế toán – Thiên Hà
KIỂM TRA SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Nhiệm vụ của chúng tôi:

1.    Tiến hành kiểm tra định kỳ hàng năm về hồ sơ và ghi sổ kế toán bao gồm các bảng cân đối kế toán vào cuối mỗi kỳ để nêu rõ những lỗi, sự khác biệt và các vấn đề khác và kiểm tra đối chiếu kế toán cuối kỳ;

2.    Tiến hành kiểm tra định kỳ hàng các báo cáo kế toán thực hiện bởi nhân viên Công ty và hoặc phần mềm kế toán, bao gồm các báo cáo sau:

  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Công nợ phải trả, phải thu
  • Báo cáo bán hàng
  • Báo cáo tiền mặt và tiền ngân hàng
  • Báo cáo nhập xuất kho
  • Báo cáo giá thành

3.    Tiến hành đối chiếu định kỳ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và báo cáo thuế khác nếu có liên quan

4.    Tư vấn và đào tạo nhân viên liên quan đến thủ tục kế toán, phân công nhiệm vụ trách nhiệm và xử lý các giao dịch bất thường đối với việc tuân thủ kiểm soát nội bộ và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

KIỂM TRA TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)
Nhiệm vụ của chúng tôi:

1.  Thu nhập các thông tin cần thiết để nộp thuế TNDN hàng quý và khai quyết toán thuế TNCN hàng năm bao gồm các giao dịch với bên liên quan của Công ty nộp cho cơ quan thuế;

2.  Tư vấn cho công ty điều chỉnh về doanh thu và chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế như rủi ro tiềm năng;

3.  Rà soát toàn bộ việc thanh toán thuế TNDN hàng quý và khai quyết toán thuế TNDN hàng năm theo qui định;

4.  Cập nhật tình trạng thuế TNDN cho công ty.

Nhiệm vụ của công ty khách hàng:

Cung cấp hồ sơ chứng từ kế toán và thuế đã và đang thực hiện

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *