HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN – COMPLETION OF ACCOUNTING BOOKS – Thiên Hà

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN – COMPLETION OF ACCOUNTING BOOKS

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

COMPLETION OF ACCOUNTING BOOKS

Doanh nghiệp chưa làm hệ thống sổ kế toán hoặc sổ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, độ tin   cậy thấp, công ty muốn sát nhập hay bán doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải kiểm soát lại tình hình tài chính doanh nghiệp, công ty cần mở rộng hay thay đổi cấu trúc vốn hay ngành nghề kinh doanh. Điều này sẽ dẫn đến:

– Bị cơ quan thuế phạt và ấn định thuế khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra.

– Không có thông tin chính xác để ra quyết định phù hợp.

– Không xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp

– Không xác định được tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh hiện hành

Enterprises do not have accounting system or accounting book is unclear, incomplete, low reliability, the company want to merge or sell enterprises, the company need to control the financial status, the company need extend or change the capital structure or business line. This will lead to:

– Being subject to fines and tax assessment when the tax office examines.

– No accurate information to make the right decision.

– Do not determine the appropriate value of the business.

– The effectiveness of current business activities can not be determined

Với dịch vụ hoàn thiện sổ kế toán, Nhiệm vụ của chúng tôi sẽ thực hiện:  

– Tìm hiểu quy trình hoạt động của Doanh nghiệp

– Tiếp nhận hồ sơ: Hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán hiện có của Doanh nghiệp (nếu có)

– Rà soát tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn chứng từ được cung cấp.

– Làm lại bộ sổ kế toán và thuế nhanh chóng, chính xác và hợp lý.

– Báo cáo những vấn đề sai sót tồn đọng trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và đưa ra hướng xử lý.

– In bộ sổ kế toán, các chứng từ kế toán theo quy định.

– Làm bộ hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý trước khi quyết toán thuế

– Giải trình, thuyết minh số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế đúng hạn.

Với dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán của chúng tôi, quý khách hàng sẽ có thời gian nhiều hơn để tập trung cho hoạt động kinh doanh của mình vì chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng giải quyết tất cả những khó khăn, vướng mắc với cơ quan Thuế phát sinh trong quá trình làm việc để có kết quả tốt nhất.

With our completion of accounting book service, our Tasks will be:

– Getting to know about the business activities- Receipt of dossiers: The invoices, vouchers and accounting books of the enterprise (if any).

– Reviewing the rationality and validity of the invoices provided.

– Completing the accounting and tax books quickly, accurately and reasonably.

– Reporting on any outstanding errors in the invoices and vouchers of the enterprise and providing solutions.

– Printing the accounting books, the accounting documents as prescribed.

– Making financial statements and tax settlement to be adjusted and submitted to the tax authority before tax finalization

– Explaining and clarifying tax finalization figures with tax offices on time. With the service of completing accounting books, customers will have more time to focus on their business activities as we will solve all difficulties, questions arising from tax authorities on behalf of customers to get the best results.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *