DỊCH VỤ GIẢI THỂ, ĐÓNG CỬA DOANH NGHIỆP – SERVICES DISSOLVED, CLOSED BUSINESS – Thiên Hà

DỊCH VỤ GIẢI THỂ, ĐÓNG CỬA DOANH NGHIỆP – SERVICES DISSOLVED, CLOSED BUSINESS

DỊCH VỤ GIẢI THỂ, ĐÓNG CỬA DOANH NGHIỆP

SERVICES DISSOLVED, CLOSED BUSINESS

Công việc gồm:

quyết toán thuế giải thể, thủ tục khóa Mã Số Thuế, trả giấy phép kinh doanh cho sở kế hoạch đầu tư

Nhiệm vụ của chúng tôi:

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty
 • Rà soát sổ sách kế toán
 • Quyết toán thuế giải thể
 • Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế
 • Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh
Business dissolution

The work includes:

Settlement of dissolution tax, procedures for locking the Tax Identification Number, returning the business license to the Department of Planning and Investment

Our mission:

 • Consultancy on procedures for dissolution of the company
 • Reviewing accounting books
 • Settlement of dissolved taxes
 • Carry out the procedure for locking the tax code
 • Carry out procedures on the business certificate return
Khách hàng cung cấp:

 • Tất cả hoá đơn chứng từ kế toán: hoá đơn, biên lai phí, biên lai đóng thuế
 • Tất cả sổ sách kế toán + tờ khai báo cáo thuế+ quyết toán thuế.
 • Giấy phép kinh doanh bản chính.
Customers provide:

 • All accounting invoices: invoices, receipts, tax receipts
 • All accounting books + tax declaration statement + tax settlement.
 • Original business certificate.
 Thời gian hoàn thành:

 • Quyết toán giải thể : từ 6 ngày làm việc
 • Khoá mã số thuế : 20-30 ngày làm việc
 • Thủ tục trả giấy phép: 5 ngày làm việc
Completion time

 • Dissolution dossiers: 6 working days (if all tax reports and no debts of tax are completed)
 • Tax code lock: 20-30 business days
 • Business certificate return procedures: 5 working days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *