YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC, GIÁO VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – Thiên Hà