VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CÓ PHẢI LÀ MỘT – Thiên Hà