VIỆC SỞ HỮU NHÀ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – THE OWNERSHIP OF FOREIGN-INVESTED ECONOMIC ORGANIZATIONS – Thiên Hà

VIỆC SỞ HỮU NHÀ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – THE OWNERSHIP OF FOREIGN-INVESTED ECONOMIC ORGANIZATIONS