Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực – Thiên Hà

Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực