VĂN BẢN ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CHO NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC – Thiên Hà

VĂN BẢN ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CHO NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY LÀ TỔ CHỨC