TỪ 1/1/2018, TĂNG MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG – Thiên Hà

TỪ 1/1/2018, TĂNG MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG