TỪ 1/1/2018: HĐLĐ TỪ ĐỦ 1 THÁNG TRỞ LÊN PHẢI ĐÓNG BHXH – Thiên Hà

TỪ 1/1/2018: HĐLĐ TỪ ĐỦ 1 THÁNG TRỞ LÊN PHẢI ĐÓNG BHXH