TỔ CHỨC MINIGAME TRÊN FACEBOOK CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG KHÔNG? – Thiên Hà