TIỀN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ KHÔNG – Thiên Hà