TIỀN CHẬM NỘP THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN – Thiên Hà