Tiền bồi thường cho cá nhân do vi phạm hợp đồng – Thiên Hà