THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP – Thiên Hà