THUẾ ĐỐI VỚI MUA HÀNG HÓA LÀM QUÀ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN KHÔNG DÙNG QUỸ PHÚC LỢI – Thiên Hà

THUẾ ĐỐI VỚI MUA HÀNG HÓA LÀM QUÀ CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN KHÔNG DÙNG QUỸ PHÚC LỢI