THỦ TỤC HOÀN TRẢ TIỀN ĐÃ ĐÓNG BHYT KHI CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG BHYT – Thiên Hà

THỦ TỤC HOÀN TRẢ TIỀN ĐÃ ĐÓNG BHYT KHI CHUYỂN ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG BHYT