THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – NEW CIRCULAR GUIDING THE DEDUCTIBLE AND NON-DEDUCTIBLE EXPENSES WHEN CALCULATING ENTERPRISE INCOME TAX – Thiên Hà

THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN KHOẢN CHI ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – NEW CIRCULAR GUIDING THE DEDUCTIBLE AND NON-DEDUCTIBLE EXPENSES WHEN CALCULATING ENTERPRISE INCOME TAX