Thời điểm xác định doanh thu bán hàng – The time for determining taxed turnover – Thiên Hà

Thời điểm xác định doanh thu bán hàng – The time for determining taxed turnover