THÊM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP – Thiên Hà