Thay đổi người đại diện pháp luật cho công ty cổ phần – Thiên Hà