Thành lập Trung tâm đào tạo kỹ năng sống – Thiên Hà