THÀNH LẬP PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM – Thiên Hà

THÀNH LẬP PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM