TĂNG MỨC PHẠT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHÔNG CHỊU KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – Thiên Hà

TĂNG MỨC PHẠT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHÔNG CHỊU KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG