TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO HỘ NHÃN HIỆU – Thiên Hà