Scanning paper documents for conversion into electronic documents is allowed – Được sao chụp chứng từ giấy để chuyển thành chứng từ điện tử – Thiên Hà

Scanning paper documents for conversion into electronic documents is allowed – Được sao chụp chứng từ giấy để chuyển thành chứng từ điện tử