QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU – PROCEDURE FOR TAX DEBIT MANAGEMENT AND OTHER COLLECTION FOR EXPORT AND IMPORT GOODS – Thiên Hà

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU – PROCEDURE FOR TAX DEBIT MANAGEMENT AND OTHER COLLECTION FOR EXPORT AND IMPORT GOODS