QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG BÁO TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN HỢP ĐỒNG BỊ BÃI BỎ – Thiên Hà

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG BÁO TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN HỢP ĐỒNG BỊ BÃI BỎ