QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG THUẾ SUẤT 0% – Thiên Hà