PHÂN BIỆT KÝ TẮT, KÝ NHÁY VÀ KÝ CHÍNH THỨC – Thiên Hà