PHẠM VI ĐẦU TƯ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – Thiên Hà

PHẠM VI ĐẦU TƯ DỊCH VỤ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI