NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH – Thiên Hà