NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH ATTP – Thiên Hà