NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH MỚI – Thiên Hà

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH MỚI