NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔI PHỤC HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP – Thiên Hà