NHỮNG TRƯỜNG HỢP HỘ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN THUẾ, LỆ PHÍ – Thiên Hà