NHỮNG NGÀNH, NGHỀ TẠM THỜI CHƯA CẤP MỚI HOẶC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG – Thiên Hà