NHẬN TẶNG CHO VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI NỘP THUẾ TNCN? – Thiên Hà