NGƯỜI THAM GIA BHYT ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ VIỆC TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ – HEALTH INSURANCE PARTICIPANTS WILL BENEFIT FROM THE GROWTH OF BASIS SALARY – Thiên Hà

NGƯỜI THAM GIA BHYT ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ VIỆC TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ – HEALTH INSURANCE PARTICIPANTS WILL BENEFIT FROM THE GROWTH OF BASIS SALARY