Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động phải làm hồ sơ miễn giấy phép lao động – Thiên Hà

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động phải làm hồ sơ miễn giấy phép lao động