MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI DOANH NGHIỆP CÓ NHIỀU ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT – Thiên Hà