MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO – SOME CASES OF INPUT VAT DEDUCTION – Thiên Hà

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO – SOME CASES OF INPUT VAT DEDUCTION