MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC THỰC HIỆN   – Thiên Hà