MỞ RỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ MỚI ĐƯỢC MIỄN THUẾ – Thiên Hà

MỞ RỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ, PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ MỚI ĐƯỢC MIỄN THUẾ