Mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2) xử lý như thế nào? – Thiên Hà