Lương cơ sở thay đổi 01.07.2017 ảnh hưởng đến bảo hiểm xã hội như thế nào? – Thiên Hà

Lương cơ sở thay đổi 01.07.2017 ảnh hưởng đến bảo hiểm xã hội như thế nào?