KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG QUÁ 01 THÁNG LƯƠNG BÌNH QUÂN THỰC TẾ THỰC HIỆN TRONG NĂM TÍNH THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP – Thiên Hà

KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG QUÁ 01 THÁNG LƯƠNG BÌNH QUÂN THỰC TẾ THỰC HIỆN TRONG NĂM TÍNH THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP