KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THAY ĐỔI TỪ 26.05.2017 – Thiên Hà