HƯỚNG DẪN V/V ĐÓNG DẤU CỦA CÔNG TY SAI VỊ TRÍ TRÊN HÓA ĐƠN – Thiên Hà

HƯỚNG DẪN V/V ĐÓNG DẤU CỦA CÔNG TY SAI VỊ TRÍ TRÊN HÓA ĐƠN